KURZY

Celková časová dotace certifikovaného kurzu je 114 vyučovacích hodin

Jednotlivé bloky (A-D) začínají vždy ve čtvrtek v 10:00 a končí v neděli ve 12:00

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky praxi.
Je nutné doložit ukončené vzdělání v oboru a dále potvrzení od zaměstnavatele.

Jednotlivé bloky je vhodné absolvovat v abecedním pořadí. Je možné absolvovat i jen jednotlivé části kurzu. Po každé části obdrží absolvent potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů. Pro udělení certifikátu o způsobilosti k provádění metody Mojžíšové je nutné úspěšně absolvovat všechny části kurzu a úspěšně absolvovat závěrečné přezkoušení.

V průběhu kurzu frekventanti napíší seminární práci, kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou před komisí.

KURZ A – Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové

Kompletní diagnostika a mobilizace klíčku, horních a dolních žeber, nespecifické mobilizace žeber. Vazba dystenzí sternokostálních skloubení na vzdálené segmenty trupu a končetin, jak je formou zřetězených spasmů, oblastí palpační citlivosti a subjektivních potíží autorka popsala.

Znalost těchto vazeb a mobilizačních technik by mělo být nedílnou součástí vědomostí fyzioterapeuta v ambulantní praxi.

KURZ B – Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Normotonus svaloviny pánevního dna je nezbytný pro správné fungování celého trupu včetně orgánů v malé pánvi. Je nutné jej vnímat jako součást hlubokého stabilizačního systému páteře a zároveň neopomíjet jeho významnou roli v rámci vertebroviscerálních vazeb. L. Mojžíšová jako jediná metoda řeší cílené vyšetření a následné ošetření trigger pointů v hluboko uložené svalovině pánevního dna.

Jedná se o klíčovou techniku v metodě L. Mojžíšové. S úspěchem se využívá u funkční ženské sterility, bolestí kostrče, lumboischiadického sy a jiných.

Tento blok je také věnován aktivnímu cvičení cílenému na oblast pletence pánevního. Terapie je zaměřena na uvolňovací i posilovací cviky pánevního dna z pohledu různých konceptů, zejména Spiral jógy.

KURZ C – Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové

Pro frekventanty kurzu je vhodné předchozí vzdělání v problematice měkkých a mobilizačních technik. Budou probrány mobilizační techniky Lp a SI skl., jak je autorka metody popsala. V návaznosti na předchozí blok se bude pokračovat s aktivním cvičením, jak jej popsala autorka metody L Mojžíšová a toto cvičení bude rozšířeno o aktuální trendy ve fyzioterapii se zachováním kontinuity myšlenky konceptu.

KURZ D – Strategie léčby metodou L. Mojžíšové

Závěrečný blok kurzu, na který je nutné mít absolvované části A, B, C. Zde si propojíme již nabyté vědomosti manuálních technik. Seznámíme se se strategií terapie dle Mojžíšové u jednotlivých diagnóz. Blok je ukončen testem a praktickou zkouškou před komisí.

Po úspěšném složení zkoušky absolvent obdrží Certifikát ministerstva zdravotnictví ČR a získá zvláštní odbornou způsobilost k výkonu Rehabilitační léčby u některých forem funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové.

Refresh kurz

Je určen již vyškoleným terapeutům metody L. Mojžíšové od jakéhokoliv školitele, kteří mají zájem o rozšíření vědomostí v rámci mezioborové spolupráce v kontextu metody

Kurz začíná ve středu v 9:00 a končí v neděli ve 12:00 (časová dotace kurzu je 39 hodin)

Náplň kurzu:


Před kurzem každý účastník doloží ukončené vzdělání v metodě L. Mojžíšové


 
© 2018 Mgr. Jana Jedličková, Všechna práva vyhrazena.